Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych,
Zarządzenie Nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
Instrukcja Kancelaryjna Sądu Rejonowego w Pile.

Pisma wszczynające sprawy sądowe należy składać do Sądu Rejonowego w Pile za pośrednictwem urzędu pocztowego lub bezpośrednio do rąk pracowników Biura Podawczego, które jest komórką organizacyjną zajmującą się obsługą wejścia i wyjścia korespondencji dla całego sądu.

Na każdym piśmie bezpośrednio wpływającym do Biura Podawczego Sądu, pracownik zamieszcza adnotację zawierają nazwę sądu, datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo, wraz z kopertą, w której pismo zostało nadesłane.

Na żądanie osoby wnoszącej pismo, pracownik Biura Podawczego przyjmuje je, poświadczając jego przyjęcie na kopii pisma lub w książeczce doręczeń.

Pisma wysyłane przez Sąd, doręczane są adresatowi za potwierdzeniem odbioru. W piśmie takim, oprócz nazwy sądu podaje się sygnaturę akt, datę podpisania pisma, stanowisko służbowe oraz nazwisko podpisującego.

Pisma wszczynające sprawy merytorycznie (pozwy, wnioski itp.), dla których załatwienia został powołany Sąd, po przekazaniu do właściwych wydziałów, kierownik sekretariatu przedstawia Przewodniczącemu Wydziału. Przewodniczący wydziału dekretuje pisma, określając tryb ich załatwienia, przekazuje następnie wraz z ich przydziałem do sędziego i odpowiedniego referenta. Odtąd sprawa toczy się w postępowaniu sądowym, zgodnie z wymogami prawa formalnego właściwego dla rodzaju spraw, aż do ostatecznego załatwienia. Za ostateczne rozwiązanie sprawy sądowej przyjmuje się prawomocny wyrok lub inne prawomocne orzeczenie kończące sprawę.

Pisma wszczynające sprawy wpływające do oddziałów sądu są rejestrowane według podziału rzeczowego, zgodnie z wykazem haseł jednolitego rzeczowego wykazu akt. Usprawnia to organizację pracy i tempo załatwiania spraw.

W korespondencji narastającej w toku sprawy, zainteresowane strony posługują się znakiem sprawy jaki nadano pierwszemu pismu nadającemu bieg postępowaniu (sygnatura akt). Załatwienie sprawy, poprzez udzielenie odpowiedzi stronie postępowania lub inne rozstrzygnięcie jest rejestrowane w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, a wszystkie pisma o tym samym znaku tworzą akta sprawy.

Rejestr zmian dla: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-31
Publikacja w dniu:
2017-05-31
Opis zmiany:
umieściłem treść
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-31
Publikacja w dniu:
2017-05-31
Opis zmiany:
b/d