ogłoszenie - postanowienie w sprawie I Ns 794/16

sygn.akt I Ns 794/16
- WYPIS -
POSTANOWIENIE
Dnia 22 lutego 2017 roku
Sąd Rejonowy w Chodzieży wl Wydziale Cywilnym

W następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Krystian Marchwiak
po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Włodzimierza Władysława Mendyka o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego postanawia:
zezwolić wnioskodawcy Włodzimierzowi Władysławowi Mendyka na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,15 złotych (piętnaście groszy) tytułem spłaty hipoteki zwykłej, ujawnionej w dziale IV księgi wieczystej KW nr POlH/00001138/9 Sądu Rejonowego w Chodziey, dla nieruchomości położonej w Ujściu, przy czym kwota ta wimia zostać wypłacona Mariannie Lange z domu Bukowskiej oraz Andrzejowi Bukowskiemu, a jeśli któryś z nich nie Żyje, to ich spadkobiercom,
- na oryginale właściwe podpisy -
Sąd wzywa wierzycieli do odebrania kwoty z depozytu.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie - postanowienie w sprawie I Ns 794/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-07-07
Publikacja w dniu:
2017-07-07
Opis zmiany:
umieściłem skan postanowienia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-07-07
Publikacja w dniu:
2017-07-07
Opis zmiany:
umieściłem ogłoszenie