Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • ogłoszenie postanowienia w sprawie I C 280/17

  godnie z art. 144 § 1 zd. 1  kpc przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.

  W niniejszej sprawie powód uprawdopodobnił, że miejsce pobytu pozwanych nie jest znane a dotychczasowy przebieg postępowania oraz postępowania VI Co 579/13, nadto informacja policji, potwierdziły okoliczność, że pozwani faktycznie nie zamieszkują pod w/w adresem w Nietuszkowie.

  Mając na uwadze powyższe sąd ustanowił dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych kuratora w osobie adw. Wojciecha Stefaniaka (pkt 2 postanowienia).

  W związku z powyższym należało uznać, iż ustała przyczyna wskazana w art. 177 §1 pkt 6 kpc uzasadniająca zawieszenie postępowanie. Dlatego też sąd orzekł jak w pkt 1 postanowienia.

  Czytajwięcejo:
 • ogłoszenie w sprawie I Ns 389/17

  Sąd Rejonowy w Chodzieży postanowieniem z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie I Ns 389/17 nakazał sporządzenie spisu inwentarza po Grażynie Hutniczak

  Czytajwięcejo:
 • ogłoszenie w sprawie I Ns 159/17 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

  Przed Sądem Rejonowym w Chodzieży I Wydziałem Cywilnym w sprawie I Ns 159/17 toczy się sprawa z wniosku Marii Lassek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej we wsi Morzewo nr 127 (gm. Kaczory)

  Czytajwięcejo:
 • ogłoszenie w sprawie I Ns 158/17

  ogłoszenie w sprawie I Ns 158/17

  Czytajwięcejo:
 • ogłoszenie w sprawie I Ns 287/17 o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Borowiaku

  Przed Sądem Rejonowym w Chodzieży – I Wydziałem Cywilnym w sprawie I Ns 287/17 toczy się postępowanie z wniosku Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale Agnieszki Borowiak, Jędrzeja Borowiaka, Jagody Borowiak, Amelii Borowiak, Tymoteusza Borowiaka o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Borowiak (synu Bogdana i Janiny zd. Tadych), zmarłym w dniu 04.02.2014r. na terenie Holandii (Rijssen-Holten), w Polsce ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Żelazno (gmina Wyrzysk). Nie jest znany majątek spadkodawcy za wyjątkiem długu wobec Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 3.355,25 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 20.01.2010r. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia wykazały przed ww. sądem prawa do spadku po Andrzeju Borowiaku, pod rygorem pominięcia w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku i stwierdzenia nabycia spadku przez ustalonych przez sąd spadkobierców (tj. uczestników postępowania)

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Mariuszu Przewoźniaku

  Do Sądu Rejonowego w Chodzieży złożono w dniu 21 grudnia 2017r. wykaz inwentarza po Mariuszu Przewoźniaku (nr Pesel 82062603098, syn Jerzego i Grażyny), zmarłym w dniu 28 grudnia 2016r. w Skrzatuszu

  Czytajwięcejo:
 • ogłoszenie w sprawie I Ns 780/16

  Przed Sądem Rejonowym w Chodzieży I Wydziałem  Cywilnym w sprawie I Ns 780/16 toczy się sprawa z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale Adriana Coppa, Eweliny Coppa i Wiesławy Coppa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (Oddział w Warszawie) o umorzenie trzech zaginionych weksli ...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Jerzym Nowaczyku

  Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wpłynęły, złożone w dniu 13 września 2017 r., wykazy inwentarza po Jerzym Nowaczyku (nr Pesel: 45101002098), zmarłym w dniu 24 kwietnia 2017 r., a ostatnio zamieszkałym 64-800 Chodzież, ul. Wierzbowa 11B/17. Ze złożonymi wykazami inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Piotrze Potucha

  Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wpłynął, złożony w dniu 18 września 2017 r., wykaz inwentarza po Piotrze Potucha (nr Pesel: 63060205512), zmarłym w dniu 8 marca 2017 r., a ostatnio zamieszkałym Ujście, ul. Spokojna 4/1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Edmundzie Janie Nowaku

  Sąd Rejonowy w Chodzieży - Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie I Ns 298/17 złożono wykaz inwentarza spadkowego po Edmundzie Janie Nowaku (PESEL: 41072001856) zmarłym w dniu 27.04.2017r.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych