odpis postanowienia w sprawie I NS 255/17

sygn.akt I Ns 255/17

POSTANOWIENIE


Dnia 27 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Chodzieży I Wydział Cywilny
w następującym składzie:          Przewodniczący: SSR Krystian Marchwiak
po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2017 roku
na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Ujście o sporządzenie spisu inwentarza postanawia:

  1. Sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Jacku Kiepel, synu Michała i Leokadii, zmarłym 7 września 2013 roku, ostatnio zamieszkałym w Łukach Ujskich, przy czym czynność tę zleca Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży,
  2. Zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na stronie internetowej Sądu oraz tablicy ogłoszeń Sądu.

SSR KrystianMarchwiak

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 21 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Szamotułach stwierdził, że spadek po Jacku Kiepel na podstawie ustawy nabyła w całości i z dobrodziejstwem inwentarza Gmina Ujście.
W myśl art.637§l k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza. Wobec powyższego na podstawie art.637§1 k.p.c. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.
W myśl art.637§3 k.p.c. sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Na marginesie należy zaznaczyć, że wykonanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza nie nastąpi z urzędu, ale jedynie na wniosek Gminy Ujście skierowany do komornika.

SSR Krystian Marchwiak

Rejestr zmian dla: odpis postanowienia w sprawie I NS 255/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-08-10
Publikacja w dniu:
2017-08-10
Opis zmiany:
Dołączyłem załącznik: odpis postanowienia w sprawie I NS 255/17
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-08-10
Publikacja w dniu:
2017-08-10
Opis zmiany:
umieściłem ogłoszenie