Konkurs nr 4/2017 na stanowisko asystenta sędziego

Chodzież, dnia 13 października 2017 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Chodzieży

ogłasza konkurs nr 4/2017 na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 20.11.2017r. o godz. 9.00 w sali nr 21, w siedzibie Sądu Rejonowego w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 10 w Chodzieży, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. poz. 1228).

  1. Wymagania niezbędne:

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 155§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którymi na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1)      jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4)      ukończył 24 lata.

  1. Wymagane dokumenty:

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego (zawierający aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego);

2)      własnoręcznie sporządzony życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej;

3)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4)      oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)      oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6)      aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Chodzieży, bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe w terminie do 06.11.2017r. na adres: Sad Rejonowy w Chodzieży ul. Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem formalnym (I etap konkursu) lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 13.11.2017r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chodzieży www.chodziez.sr.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Przystępując do testów i pracy pisemnej w ramach II etapu konkursu dnia 20.11.2017r. kandydat musi posiadać przy sobie dokument tożsamości.

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) zostanie ogłoszona w dniu 27.11.2017. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chodzieży www.chodziez.sr.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Chodzieży

SSR Piotr Giedrys

Rejestr zmian dla: Konkurs nr 4/2017 na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
dołączyłem załacznik - Informacja o wynikach konkursu nr 4/2017 na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Chodzieży
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-11-13
Publikacja w dniu:
2017-11-13
Opis zmiany:
Dołączyłem załącznik: Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu 4.2017
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-10-13
Publikacja w dniu:
2017-10-13
Opis zmiany:
edycja treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-10-13
Publikacja w dniu:
2017-10-13
Opis zmiany:
dodałem załącznik - Ogłoszenie o konkursie 4 2017 na stanowisko asystenta sędziego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-10-13
Publikacja w dniu:
2017-10-13
Opis zmiany:
umieściłem treść ogłoszenia