Konkurs nr 3/2017 na stanowisko referendarza sądowego

Prezes Sądu Rejonowego w Chodzieży ogłasza konkurs nr 3/2017 na 1 wolne sanowisko referendarza sądowego.

Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U 2012, poz. 331) w dniu 3.07.2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 18 w siedzibie Sądu Rejonowego w Chodzieży ul. Krasińskiego 10, Chodzież.

I. Wymagania niezbędne:

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którymi na stanowisko referendarza sądowego moze być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notariahiy, adwokacki lub radcowski.


II. Wymagane dokumenty
Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego (zawierający aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego),
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogóhiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim, bądź referendarskim,
 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 6. oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywihrych i obywatelskich.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Chodzieży, bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe w terminie do 16.06.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy W Chodzieży, ul. Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież.

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem formalnym (I etap konkursu) lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 20.06.2017 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chodzieży www.chodziez.sr.gov.pl, w Biuletynie Infonnacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Przystępując do testów i pracy pisemnej W ramach II etapu konkursu dnia 3.07.2017 r. kandydat musi posiadać przy sobie dokument tożsamości.

Rejestr zmian dla: Konkurs nr 3/2017 na stanowisko referendarza sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-07-10
Publikacja w dniu:
2017-07-10
Opis zmiany:
Dołączyłem załącznik: Wyniki konkursu nr 3/2017 na referendarza sądowego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
Dołączyłem załącznik: Informacja uzupełniająca - Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu 3.2017
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-06-22
Publikacja w dniu:
2017-06-22
Opis zmiany:
Dołączyłem załącznik: Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu 3.2017
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
dodałem załącznik - Ogłoszenie o konkursie 3 2017 na stanowisko referendarza sądowego.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
umieściłem treść ogłoszenia