18 maja 2016 r. - konkurs na stanowisko referendarza sądowego

konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Sąd Rejonowy w Chodzieży
ul. Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież
tel. 067 28 20 232, fax. 067 28 20 803
administracja@chodziez.sr.gov.pl
 

Prezes Sądu Rejonowego w Chodzieży
ogłasza konkurs nr 1/2016 na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego
 
Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego  (Dz.U 2012, poz. 331) w dniu 18.05.2016r. o godz. 10.00 w sali nr 18 w siedzibie Sądu Rejonowego w Chodzieży ul. Krasińskiego 10, Chodzież.

 • Wymagania niezbędne:

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył  wyższe  studia  prawnicze  w  Polsce  i  uzyskał  tytuł  magistra  prawa  lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski
 • Wymagane dokumenty:

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego ( zawierający aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego),
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim, bądź referendarskim,
 4. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 6. oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.
 
Kandydat  ubiegający  się  o  stanowisko  referendarza  sądowego  składa  wymagane dokumenty,  opatrzone  oznaczeniem  konkursu,  bezpośrednio  w  siedzibie  Sądu Rejonowego w Chodzieży, bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi  pocztowe (decyduje  data  stempla  pocztowego) w terminie do 4.05.2016r. na adres: Sąd Rejonowy w Chodzieży ul. Krasińskiego 10.
 
Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem formalnym lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 9.05.2016r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chodzieży www.chodziez.sr.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Chodzieży.
 
Prezes Sądu Rejonowego w Chodzieży
Piotr Giedrys

Rejestr zmian dla: 18 maja 2016 r. - konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2016-12-01
Publikacja w dniu:
2016-12-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chodzieży
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Radosław Kwiatkowski
Dokument z dnia:
2016-12-01
Publikacja w dniu:
2016-12-01
Opis zmiany:
b/d